DANNY

1990 (– dosud)  

Svůj zpravodaj (dvouměsíčník, později čtvrtletník, nakonec nepravidelně, obvykle jednou až dvakrát ročně vydávaný sborník), pojmenovaný podle ústřední postavy několika próz Josefa Škvoreckého, začala vydávat Společnost Josefa Škvoreckého (SJŠ) krátce po svém vzniku v roce 1990. Prvním redaktorem byl Václav Krištof (do č. 2/1992), kterého vystřídal Michal Přibáň (č. 3/1992–1/1994); čísla z let 1995–2000 vznikala ve spolupráci obou jmenovaných redaktorů, od roku 2001 Dannyho redigoval Michal Přibáň. V letech 2001–2006 časopis vydávala Literární akademie (soukromá vysoká škola) ve spolupráci se SJŠ.

Po odmlce začal Danny vycházet péčí SJŠ, resp. Michala Přibáně znovu od roku 2016.

Danny byl koncipován jako bulletin informující o činnosti Společnosti a zejména o tvorbě Josefa Škvoreckého, z níž také přinášel četné ukázky: zpočátku zejména kapitoly z autorových knih, které do té doby nebyly v domácím kulturním prostředí dostupné (Prima sezóna, Ze života české společnosti, Konec poručíka Borůvky apod.), později nejrůznější Škvoreckého publicistické texty, v některých případech překlady statí publikovaných do té doby jen v angličtině. Původní články přispěvatelů, většinou členů Společnosti s minimálními publicistickými zkušenostmi, se neomezovaly na informace o setkáních Škvoreckého příznivců; bulletin přinášel i původní rozhovory a příspěvky autorových přátel, z nichž mnozí se stali předobrazy či alespoň inspirací jeho literárních postav (Hana Celbová, Lubomír Dorůžka, Eva Pilarová, Lumír Salivar, Jaroslav Suchý, Libor Volný aj.), prostor dostaly i rozhovory se samotným Škvoreckým. V rubrice O knihách a čtení, redigované Milošem Holubem, přinášel Danny jinde nepublikované přepisy Škvoreckého promluv z rozhlasové stanice Hlas Ameriky. Další víceméně pravidelné rubriky se objevily v roce 1992: rubrika Ze Společnosti (později Kronika) informovala o akcícha projektech SJŠ, Monitor zaznamenával články J.Škvoreckého (popř. o něm) v domácím i zahraničním tisku, Nejlepší nakonec přetiskovala zejména ideologicky předpojaté články o Škvoreckého tvorbě. Postupně se hlavním posláním listu stalo zpřístupnění nejrůznějších ohlasů Škvoreckého díla. Příležitostně se Danny věnuje i osobnosti Zdeny Salivarové-Škvorecké
K autorům nemnoha původních recenzí a literárně kritických článků v tomto prvním období existence časopisu patřili mj. Miroslav Bastl, Lubomír Dorůžka, Jarmila Emmerová, Aleš Fetters, Marzena Gadaj, ZdeněkKožmín, Ilona Krásová (stati o Škvoreckého rané básnické tvorběv č. 2-3/1993 a 1/1994), Ilja Matouš, Jiří Poláček, Michal Přibáň, František Strmiska, Erich Šefčík. Některá čísla mají své ústřední téma: č. 2-3/1993 připomnělo výročí smrti Vratislava Blažka (mj. úryvkem z jeho nedokončeného románu Sebrané spisy Vladimíra Kotouče); svazek z let 1996/97 otiskl některé hlasy z diskuse o autorství překladu románu Warrena Millera Prezydent Krokadýlů (ta byla souběžně publikována v Kritické Příloze Revolver Revue (č. 7 a 8). 
Po téměř tříleté přestávce byl Danny obnoven v roce 2000. Každé číslo přináší nové, často jinde nepublikované články Josefa Škvoreckého, a také úryvky z jeho nových i starších rukopisných prací. Původní i převzaté stati věnované životu a dílu J. Š. zahrnuje rubrika Studie a články (Kateřina Bláhová, Jarmila Emmerová, Aleš Fetters, Zdeněk Kirschner, Helena Kosková, Boris Mědílek, Vladimír Nosek, Milena Nyklová, Vladimír P. Polách, Iva Procházková, Michal Přibáň, Věra Rollerová, Karolina Slámová, Vladimír Šilhánek, Milan Uhde, Libor Volný, Ivana Zigová), ojediněle se objevují původní rozhovory (s pseudonymním prozaikem Albertem Kyškou v č.1/2001). Rubriky Události a Kronika se zabývají Škvoreckého dílem i děním na Literární akademii, rubrika Recenze přebírá z tisku a z internetu různé ohlasy autorova díla, dílčí bibliografické soupisy věnované dílu J. Škvoreckého připravili Karol Bílek, František Knopp a Michal Přibáň. Některá čísla Dannyho byla koncipována monotematicky: č. 2/2001 se věnuje inscenaci Příběhu inženýra lidských duší v brněnském divadle Husa na provázku (včetně ukázek z nerealizovaných filmových scénářů, které podle téhož románu napsali Jan Novák a Michal Schonberg), č.2/2003 bylo připraveno k životnímu jubileu Zdeny Salivarové-Škvorecké, č. 2/2004 se zabývá průběhem náchodské konferenceo životě a díle Josefa Škvoreckého. Příležitostně bývá zařazována rubrika Knihy, které nevyšly v Sixty-Eight Publishers, věnovaná nerealizovaným vydavatelským plánům torontského exilového nakladatelství (v č.1/2005 Michal Schonberg o nenapsané knize vzpomínek Jiřího Voskovce Stín svobody).

Kromě Dannyho vydávala SJŠ do poloviny devadesátých let různé sešitové publikace související s dílem manželů Škvoreckých. Soupis těchto sešitů z let 1990-92 je uveřejněn v č. 3/1992.

Periodicita: I (6 č., dvojčísla2/3, 4/5, 1990, od března), II (4 č., dvojčíslo 3/4, 1991), III (4 č., 1992),IV (3 č., dvojčíslo 2/3, 1993), V (1 č., 1994), dále ročníky neuváděny:1995 (1 č.), 1997 (1 č., označeno letopočtem 1996/97), 2000 (1 č.), 2001–2005 (po 2 č.), 2006 (1 č.)

Podtituly: Bulletin Společnosti Josefa Škvoreckého (1990-94), Společnost Josefa Škvoreckého (1995–2003), Společnost Josefa Škvoreckého. Literární akademie (2004–2006).

Členové redakční rady: Redakční rada do 1992 totožná s Výborem SJŠ (od 1993 bez red. rady): M. Holub (místopředseda výboru 1990-92), V. Janda (1992), V. Krištof (předseda výboru, 1990-92), E. Lyko (1990-92), T. Macieovský (1990-92), I. Matouš (místopředseda výboru od 1992), J. Muroň (1990-92), M. Přibáň (1992), M. Součková (1990-92), P. Šrůta (1990-92), P. Türk (1990-92), L. Volný (1992).

Technické informace: A5,36–128 str., paginace přetržitá, obsah čísel z let 1990-1992 v č.4/1992.

Grafická úprava a výtvarný doprovod: Dokumentární a ilustrační fotografie,v ročníku 1990 koláže M. Holuba.

Náklad: 800–1000 (1990), 350 (1992), 1000 (1996/97), 300–500 (2000–2006).

LITERATURA

(pal) (= P. Janáček): SJŠ poprvé, LidN 10. 4. 1990; elf: Danny je tu!, VP 27. 4. 1990;V. Novotný: Literárium, MfD 16. 3. 1992; V. Novotný: SoftTvar (8), Tvar 1994, č. 18.