Rozhovory s J. Š.

Sestavil: Michal Přibáň a Ondřej Sládek

Soupis knižně i časopisecky publikovaných rozhovorů s Josefem Škvoreckým je uspořádán chronologicky podle obdobných pravidel jako záznamy v ostatních kapitolách. Na konci „ročních záznamů“ tradičně odkazujeme k dříve publikovaným rozhovorům, které byly v tomto roce znovu otištěny. Anotace zmiňují především témata, kterých si dotazovaný autor všímal podrobněji či naléhavěji; celou tématickou šíři jednotlivých rozhovorů pochopitelně nezaznamenáváme. – Rozhovory, které vedl J. Š. s jinými osobnostmi (zvláště v osmdesátých letech v časopisu Západ), jsou zařazeny mezi jeho autorské texty (viz příslušnou kapitolu).

1958

C001. Autor a román. (V předvečer prvního vydání.) 
O knihách a autorech, 1958, listopad-prosinec, s. 5-9; nepodepsáno – Knižně in: Zbabělci… a co bylo potom. Usp. Michal Přibáň. Praha, Společnost Josefa Škvoreckého 1992. S. 5-9.
[O románu Zbabělci; mj. o vztahu života a literatury, o společenském poslání literatury.]

1963

◘ Viz záznam C180

1964

C002. Drzý interview s Josefem Škvoreckým. Rozmlouval Jan Skácel. 
Host do domu 11, 1964, č. 7, červenec, s. 48-49
[O možném pokračování Zbabělců, o jazzu, o sentimentálním cynismu.]

C003. Rozhovor s autorem „Zbabělců“. Rozmlouval Rudolf Křesťan. 
Mladý svět 6, 1964, č. 30, 24. 7., s. 12
[O románu Zbabělci před jeho druhým vydáním.]

C004. Rozhovor s Josefem Škvoreckým. Rozmlouval Vladimír Justl. 
Červený květ 9, 1964, č. 10, říjen, s. 289-292
[O životě a díle.]


1965

C005. U Josefa Škvoreckého. Rozmlouvala Eva Jehličková. 
Čtenář 17, 1965, č. 7, červenec, s. 248-249
[O románu Zbabělci a další literární tvorbě.]


1966

C006. Armáda není námět pro umění? Rozmlouval pplk. Josef Šnobl. 
Lidová armáda 16 (21), 1966, č. 4, 17. 2., s. 32-38
[Rozhovor s J. Š., Janem Procházkou a Milanem Uhdem o vojenských tématech v krásné literatuře.]

C007. Výslech. Rozmlouvala Lída Grossová. 
Československý voják 15, 1966, č. 5, [26. 2.], s. 48
[O detektivní literatuře a o novém filmu Zločin v dívčí škole.]

C008. Protiklady, překvapení, kuriozity. Rozmlouval Vítězslav Rzounek. 
Kulturní tvorba 4, 1966, č. 25, 23. 6., s. 7 – Výňatek též pod názvem Co řekli a napsali – zážitky českých spisovatelů v Americe, in: Nová doba (Chicago) 26, 1966, č. 36, 31. 8., s. 5. Připravil František Nový.
[Beseda s účastníky mezinárodní literární konference v New Yorku Josefem Škvoreckým a Josefem Nesvadbou; o jejich dojmech z USA.]

C009. Nevegetovat. Zapsal Karel Višňák. 
Mladá fronta 22, 1966, č. 183, 5. 7., s. 3
[O literární tvorbě.]

1967

C010. Občan Josef Škvorecký. (Doplněk ke kádrovému materiálu.) Zpracovala Lída Grossová. 
Červený květ 12, 1967, č. 1, leden, s. 7-8
[Životopisné poznámky doplněné o názory Josefa Škvoreckého.]

C011. Výslech obžalovaného Josefa Škvoreckého. Zapsala Sandra Pudilová. 
Kino 22, 1967, č. 5, 9. 3., s. 2-3
[O detektivní literatuře a spolupráci s filmem.]

C012. Šprýmovný a chytrý Evropan. Zapsal Otakar Brůna. 
Československý voják 16, 1967, č. 13, 17. 6., s. 18; podepsáno (otb)
[O spolupráci s filmem; též o svém vztahu k jazzu a o své literární tvorbě.]

C013. S Josefem Škvoreckým o pravdě a jiném. Rozmlouval Jan Kolář. 
Student 3, 1967, č. 26, 27. 6., s. 7
[O románu Zbabělci; mj. též o obecných otázkách literární tvorby.]

C014. Slovo má Josef Škvorecký. Rozmlouval Antonín Josef Liehm. 
Orientace  2, 1967, č. 6, [listopad-prosinec], s. 28-38; podepsáno AJL – Knižně in: Antonín J. Liehm, Generace. Kolín n. R., Index 1988. S. 67-89. – 2. vyd. Praha, Čs. spisovatel 1990. S. 66-87.
[O jeho prvních literárních dílech; též o ohlasu Zbabělců, o překladatelské práci, o současné próze, o vztahu k americké literatuře a jazzu. – Poprvé publikováno slovensky v týdeníku Kultúrny život č. 25/1967 (záznam F062). – Knižní vydání bylo připraveno do tisku již v roce 1969 v nakladatelství Československý spisovatel pod titulem Generace jako první svazek obnovené Knihovny Lidových novin; sazba však byla rozmetána.]

C015. Spisovatel Josef Škvorecký hovoří o tom, proč miluje detektivky, ale nepije Prazdroj. Rozmlouval Jiří Voříšek. 
Pravda 48, 1967, č. 313, 31. 12., s. 8
[O své tvorbě, jejích ohlasech a o tvůrčích plánech.]


1968

C016. [Já jsem ji poprvé slyšel…]. 
In: Jan Schneider – Libuše Jelínková, Zlato pro dva slavíky. Praha, Vydavatelství časopisů MNO, 1968 (Magnet 4, 1968, č. 11). S. 87-96. 
[O Škvoreckého básni Óda na Evu Fitz-Pilarovou, o připravovaném filmu Zločin v šantánu, o hereckém a pěveckém umění Evy Pilarové. Rozhovor s J. Š. v kapitole č. 6 nazvané Kočka není pes.]

C017. Josef Škvorecký o své knize Konec nylonového věku. 
Nové knihy, 1968, č. 3, 17. 1., s. 1; nepodepsáno
[O právě vycházející novele.]

C018. O detektivkách s autory. Zapsal Slávek Ostrezí. 
Vedoucí pionýrů 19, 1968, č. 2, únor, s. 10-11
[Rozhovory s J. Š. a Janem Zábranou o detektivní literatuře. Doplněno krátkými úryvky 
z povídky Aristotelská logika (Smutek poručíka Borůvky) a z románu Vražda pro štěstí.]

C019. Všichni jsme měli sen… Rozmlouvala Jana Kühnelová. 
Lidová demokracie 24, 1968, č. 69, 10. 3., s. 5
[O své současné tvorbě.]

C020. S Josefem Škvoreckým nejen o literatuře. Rozmlouval Günter Motýl. 
Pravda 49, 1968, č. 93, 18. 4., s. 1
[O tvůrčích plánech, o situaci literatury a politiky po lednu 1968.]

C021. O Farářově konci. Rozmlouval Oldřich Adamec. 
Mladá fronta 24, 1968, č. 130, 12. 5., s. 3 – Přetištěno in: Československá kinematografie ve světle zahraničního tisku, 1970, č. 6A, s. 10-11
[Rozhovor o scénáři filmu. Konfrontace názorů tazatele a dotazovaného.]

C022. Několik otázek Škvoreckému. 
Literární listy 1, 1968, č. 12, 16. 5., s. 8
[S novým předsedou redakční rady o programu časopisu Plamen.]

C023. Slovo má Josef Škvorecký. Zapsala Hana Klímová. 
Pochodeň 57, 1968, č. 131, 1.- 2. 6., s. 8
[Záznam otázek a odpovědí z besedy v knihovně a závodním klubu Karosy ve Vysokém Mýtě.]

C024. Potřebuji být užitečný. Rozmlouval Ladislav Kapek. 
Rudé právo 48, 1968, č. 196, 17. 7., s. 5
[O besedě spisovatelů s vládou 11. 7.; též o svém uměleckém krédu a o své tvorbě.]

C025. Na kofole se spisovatelem Josefem Škvoreckým. Připravil Ladislav Kolář. 
Palcát 10, 1968, č. 31, 31. 7., s. 3
[Mj. o připravovaných filmech, o současné hudbě, o hnutí hippies.]

C026. Malá filmová konfese Josefa Škvoreckého. Zapsala Senta Wollnerová. 
Filmové a televizní noviny 2, 1967/68, č. 18, 18. 9. 1968, s. 4
[Vyprávění J. Š. o vzniku scénáře k filmu Farářův konec.]

C027. Josef Škvorecký odpovídá. 
Universita Karlova 15, 1968/69, č. 3, 5. 11. 1968,  s. 1
[Dvě otázky na politická témata.]


1969

C028. Spoléháme se jen na sebe. Připravil Jaroslav Hořejší. 
Universita Karlova 15, 1968/69, č. 8, 7. 1. 1969, s. 1 a 4
[Účast v besedě na politická témata.]

C029. Zpovědnice. Připravil Petr Prouza. 
My 6, 1969, č. 2, [únor], s. 54-55
[Mj. o nejtragičtějším období světových dějin.]

C030. Co děláte, pane Škvorecký? Rozmlouval Vojtěch Měšťan. 
Práce 25, 1969, č. 27, 1. 2., nedělní příloha, s. 6
[O literární a filmové tvorbě J. Š.; též o jeho pobytu v zahraničí.]

C031. Tankový prapor není útokem. Připravil Karel Kroupa. 
Obrana lidu 28, 1969, č. 9, 1. 3., s. 7
[O připravovaném románu a o svém vztahu k prezenční vojenské službě.]

C032. Doktor Škvorecký – božský interview. Rozmlouvala Jana Zvoníčková. 
Mladý svět 11, 1969, č. 15, 11. 4., s. 10-11
[O filmu Farářův konec.]

◘ Viz též záznam C088


1970

◘ Viz záznam C021


1979

C033. Návrat poručíka Borůvky. Připravil Jaroslav Vejvoda.  
Zpravodaj [Čechů a Slováků ve Švýcarsku] (Curych) 12, 1979, č. 5., 10. 5., s. 23-24; č. 6, 13. 6., s. 33-34
[Rozhovor u příležitosti Škvoreckého návštěvy ve Švýcarsku; mj. o české literatuře v USA a o nakladatelství Sixty-Eight Publishers.]

C034. Interview. (Redakce položila několik otázek členu redakční rady, spisovateli Josefu Škvoreckému.) 
Západ (Ottawa) 1, 1979, č. 3, říjen, s. 13-18; nepodepsáno 
[Mj. o exilu, o užívání slov „národ“ a „lid“, o stalinismu.]


1980

C035. Interview s Josefem Škvoreckým. Rozmlouval Miloň Habr. 
Hlas Bohemie (Kolín n. R.) 7, 1980, č. 4-5, září, s. 16; podepsáno (mh)
[Rozhovor datovaný 30. 6. 1980 o plánech autorských i nakladatelských.]


1981

C036. Odchod do emigrace hodnotím kladně. 
In: Karel Hvížďala, České rozhovory ve světě. Kolín nad Rýnem, Index  1981. S. 165-197. – [2. vyd.]: Praha, Československý spisovatel, 1992. S. 133-158. 
[Kniha rozhovorů, mj. i s Josefem Škvoreckým, doplněná o biografické poznámky o jednotlivých autorech. Rozhovor se týká české literatury v exilu, autorské tvorby, románu Zbabělci, emigrantských snů. Datováno: květen 1980.]


1983

C037. Interview s Josefem Škvoreckým. 
Vzlet (Londýn) 1, 1983, č. 2, červen, s. 10-11; nepodepsáno – Zkráceně též in: Danny, 2001, č. 1, červen, s. 30-31 
[Mj. o psaní v exilu, o vztahu k Sokolu a svých vzpomínkách na něj.]

C038. S Josefem a Zdenou Škvoreckých o Sixty-Eight Publishers. Připravil Daniel Strož. 
Obrys (Mnichov) 3, 1983, č. 2, červen, s. 7-9
[Mj. o kritickém ohlasu Slovníku českých spisovatelů a nevydaných vzpomínkách Jiřího Voskovce.]


1984

C039. Rozhovor se Zdenou Salivarovou a Josefem Škvoreckým. Rozmlouval Pavel Tigrid. 
Svědectví (Paříž) 19, 1984/85, č. 73, [říjen 1984], s. 199-204
[Mj. o činnosti nakladatelství Sixty-Eight Publishers.]


1986

C040. Hovoří Josef Škvorecký. Rozmlouval Antonín J. Liehm. 
Listy (Řím) 16, 1986, č. 3 (Čtení na léto), květen, s. 193-198 – Též pod názvem Skoro všechno mi nahradila svoboda, in: Kritický sborník(samizdat) 6, 1986, č. 2, s. 18-28
[O autorově zájmu o dějiny amerických Čechů, o tzv. úpravě vztahů exulantů vůči ČSSR, o současné mezinárodní politické situaci, o víře, o smyslu literatury. Datováno: Washington, podzim 1985. V Kritickém sborníku označeno jako „první část“ (bez poslední otázky a odpovědi); druhá část publikována nebyla.]


1988

C041. Andrzej Jagodziński mluví s Josefem Škvoreckým. 
Studie (Řím), 1988, č. 4/5 (118-119), s. 355-360
[Mj. o šedesátých letech, o krizi českého národa, o spolupráci mezi středoevropskými státy, o překládání prací J. Š.]

◘ Viz též záznam C014


1989

C042. Konec jakého věku? Rozmlouval Zdeněk Pokorný. 
Lidová demokracie 45, 1989, č. 281, 29. 11., s. 4
[O možnosti nového vydávání knih, o politické situaci v Československu.]

C043. Jsem už tady zvyklý. Rozmlouval Jan Čulík. 
Svobodné slovo 45, 1989, č. 286, 5. 12., s. 5
[O své literární tvorbě a životě v exilu.]

C044. Pohled z Toronta. (Rozhovor s Josefem Škvoreckým a Zdenou Salivarovou.) Rozmlouval Jaromír Slomek. 
Mladá fronta 45, 1989, č. 290, 9. 12., s. 4
[Mj. o vzdálenosti od politických událostí v Československu, o jejich literární činnosti, o nakladatelství Sixty-Eight Publishers.]


1990

C045. Praha – Toronto, čili Lubomír Dorůžka o Josefu Škvoreckém a po telefonu s Josefem Škvoreckým. Rozmlouval Lubomír Dorůžka. 
Mladý svět 32, 1990, č. 6, 30. 1., s. 20-21
[Rozhovor je doplněn o krátký medailón J. Š. a výběrovou bibliografii. Podepsáno (jch = Josef Chuchma). Týká se mj. práce a života v Kanadě, činnosti a fungování nakladatelství Sixty-Eight Publishers.]

C046. Tři týdny návratů. (S Josefem Škvoreckým na lince Praha – Toronto.) Připravila Olga Skalková. 
Svobodné slovo 46, 1990, č. 26, 31. 1., s. 5; podepsáno (ska)
[O připravované návštěvě Československa.]

C047. Už to mohu říct! (Normalizátoři vydávali Škvoreckého a nevěděli o tom.) Rozmlouvala Olga Skalková. 
Svobodné slovo 46, 1990, č. 31, 6. 2., s. 5
[O spolupráci s Janem Zábranou, o vydávání děl v období normalizace.]

C048. Danny po jedenadvaceti letech. Korespondenci Praha – Toronto vedl Miloš Skalka. 
Květy 1, 1990, č. 6, 8. 2., s. 24-25
[O literární a editorské činnosti J. Š. a Z. S., o postavení tvorby J. Š. v Severní Americe.]

C049. U telefonu Josef Škvorecký. Rozmlouvala Marcela Kolomacká.
Práce 46, 1990, č. 39, 15. 2., s. 6
[Rozhovor u příležitosti vzniku Společnosti Josefa Škvoreckého; mj. o setkání se známými.]

C050. Na pět minut s Josefem Škvoreckým. Rozmlouval Lubor Falteisek. 
Kmen 3, 1990, č. 8, 22. 2., s. 3
[Záznam telefonického rozhovoru o plánovaném vydávání knih J. Š. v Československu a o připravované cestě domů.]

C051. Žádám titul pro Zdenu Salivarovou. Připravil Jiří Sýkora. 
Lidové noviny 3, 1990, č. 16, 28. 2., s. 5
[„Za LN se pana spisovatele J. Škvoreckého (v Torontu) ptal telefonicky a jinak (ve Washingtonu) Jiří Sýkora.“ Rozhovor mj. o zásluhách Z. Salivarové o nakladatelství Sixty-Eight Publishers, o možnosti zůstat v Československu nastálo.]

C052. Pár slov přes oceán. Rozmlouvali Mikoláš Černý a Václav Krištof. 
Danny 1, 1990, č. 1, březen, s. 6; podepsáno (mik, dbk)
[Krátký příležitostný rozhovor.]

C053. Vraždy ve dvojici. Rozmlouval Alexandr Kramer. 
Lidové noviny 3, 1990, č. 22, 21. 3., s. 5 – Knižně in: Alexandr Kramer, Interview 2: 105 novinářských rozhovorů. Brno, Doplněk 2002. S. 375-376. Medailonek J. Š. (s. 556) obsahuje základní biografické a bibliografické údaje.
[O autorské spolupráci s Janem Zábranou na detektivkách Vražda pro štěstí, Vražda se zárukou, Vražda v zastoupení.]

C054. 44 otázek pro Josefa Škvoreckého. 
Danny 1, 1990, č. 2/3, květen, s. 11-14 – Nové knihy, 1990, č. 49, 5. 12., příl. s. 6
[Z angl. originálu The Correspondent Questionnaire uveřejněného v The Sunday Correspondent 5. 11. 1986 přeložila Alena Prchalová. Upravil Václav Krištof. J. Š. stručně odpovídá na základní otázky.]

C055. Návraty Škvoreckých a slečny Stříbrné. Rozmlouvala Dagmar Štětinová. 
Kurs 99 1, 1990, č. 5, [květen], s. 12-13
[O životě v Kanadě, o podnikání a nakladatelské činnosti v českých podmínkách, o Václavu Havlovi.] 

C056. „Uncle Guttenberg.“ Rozmlouval Jan Mička. 
Kurýr 1, 1990, č. 16, [květen], s. 15
[O vzniku a činnosti nakladatelství Sixty-Eight Publishers.]

C057. Deo gratias. (Po 21 letech v Praze se Z. Salivarovou a J. Škvoreckým.) Rozmlouvala Olga Skalková. 
Svobodné slovo 46, 1990, č. 102, 2. 5., s. 1 a 3
[Mj. o vztahu ke Kanadě, o výstavě knih nakladatelství Sixty-Eight Publishers.]

C058. Jsem z toho grogy! Zapsal Jiří Tvrzník. 
Mladá fronta 46, 1990, č. 102, 2. 5., s. 1 a 2
[Rozhovor po příletu manželů Škvoreckých do Československa.]

C059. Dýchá se nám tu dobře. Rozmlouvala Z. Pšenicová. 
Večerní Praha 36, 1990, č. 86, 3. 5., s. 6
[Krátký rozhovor o životě v Kanadě a dojmech z návštěvy Československa.]

C060. Dvojí zeptání. Připravil Pavel Janáček. 
Lidové noviny 3, 1990, č. 52, 4. 5., s. 5; podepsáno (pal)
[Rozhovor s J. Š. a Zdenou Salivarovou, mj. o chystané návštěvě Československa; připojen program jejich návštěvy.]

C061. [„Pane Škvorecký, prý máte…“] 
Mladá fronta 46, 1990, č. 104, 4. 5., s. 1; podepsáno (hez, jan)
[Stručný výběr odpovědí z tiskové besedy s J. Š.; popisek k fotografii. O připravovaném vydání románu Mirákl, o cenzuře.]

C062. Jak se za necelých dvacet let v Torontu narodilo 216 dětí z 1 manželství. Zpracoval Mojmír Jeřábek. 
Brněnský večerník 21, 1990, č. 92, 14. 5., s. 1 a 3
[Z brněnské besedy s manželi Škvoreckými; mj. o možnostech české literatury v zámoří, o nevydaných pamětech Jiřího Voskovce, o rozdílech mezi českými a americkými (kanadskými) čtenáři.]

C063. Zakazované ovoce je nejlepší reklama. (Z brněnské návštěvy Zdeny Salivarové a Josefa Škvoreckého.) Na besedách se spisovateli a studenty zaznamenal Libor Kalina. 
Rovnost 105, 1990, č. 113 (spr. 112), 15. 5., s. 5
[Z besed s J. Š. a Z. S. o činnosti nakladatelství Sixty-Eight Publishers, o situaci české literatury ve světě.]

C064. Danny Smiřický opět v Praze. 
Nové knihy, 1990, č. 20, 16. 5., s. 1; podepsáno (Ib)
[Záznam z besedy s J. Š. a Z. S. v Realistickém divadle v Praze 3. 5. 1990.]

C065. Jedna věta pro Josefa Škvoreckého. Připravil Vítězslav Kocourek. 
Literární noviny 1, 1990, č. 7, 17. 5., s. 4
[J. Š. o románu Zbabělci; vzpomínka na vydání z roku 1958.]

C066. Nikdo se mi nesmál.  
Právo lidu 93, 1990, č. 17, 17. 5., s. 9; podepsáno (art)
[O životě v emigraci, fungování krajanského hnutí v Americe a cenzuře v 50. a 60. letech v Československu.]

C067. Cesty vedou domů. Připravila Jitka Zajíčková. 
Pochodeň 46 (79), 1990, č. 116, 19. 5., s. 1 a 5
[Rozhovor k příležitosti návštěvy a udělení čestného občanství města Náchoda.]

C068. Hello, Danny! Rozmlouvala Olga Skalková. 
Svobodné slovo 46, 1990, č. 116, 19. 5., s. 4
[O postavení české literatury v zahraničí, Americe a úspěchu nakladatelství Sixty-Eight Publishers.]

C069. Návrat „ztraceného“ syna. (Danny, profesor americké literatury, ale hlavně český spisovatel Josef Škvorecký přijel se svou ženou po letech do ČSFR.) Rozmlouvali Mikoláš Černý a Marcela Kolomacká. 
Práce 46, 1990, č. 116, 19. 5., příloha P90, č. 20, s. 4-5 
[Rozhovor u příležitosti získání čestného občanství hl. města Prahy, o zkušenosti emigrace a návratu, o literární tvorbě J. Š.]

C070. Žloutenkou k detektivkám a naštváním k nakladatelství. (Se Zdenou Salivarovou nejen o manželovi a s Josefem Škvoreckým nejen o Janu Zábranovi.) Rozmlouvala Irena Gerová. 
Svobodný zítřek 1, 1990, č. 18, 21. 5., s. 1, 3
[Z. S. hovoří mj. o činnosti nakladatelství Sixty-Eight Publishers, o setkání s Václavem Havlem v Torontu; J. Š. o spolupráci s Janem Zábranou.]

C071. Krásný pinkový peříčka. (Ze setkání s Josefem a Zdenou Škvoreckými.) Rozmlouvala Sylva Daníčková. 
Fórum 1, 1990, č. 17, 23. 5., s. 10
[O práci v nakladatelství, o české literatuře ve světě.]

C072. Flirt se slečnou kinematografií…? Rozmlouval Miloš Skalka. 
Záběr 23, 1990, č. 11, 31. 5., s. 8
[O spolupráci J. Š. s filmem, o filmových přepisech literárních děl, o nové vlně českého filmu. Rozhovor u příležitosti znovuuvedení filmu Flirt se slečnou Stříbrnou podle románu Lvíče. Doplněn o základní biografické a bibliografické údaje J. Š.]

C073. Půl roku poté. 
Obrana lidu 49, 1990, č. 24, 16. 6., s. 8; podepsáno -AF-
[Z besedy v pražském Paláci U zlatého melounu.]

C074. Hořkej svět. (Josef Škvorecký a Zdena Salivarová opět s námi.) Připravila Zdena Turčičová. 
Zápisník 34, 1990, č. 13, 21. 6., s. 8-9
[Výběr z jejich odpovědí na setkání se čtenáři v pražském Realistickém divadle.]

C075. Detektivka je nesmrtelná. Rozmlouval Pavel Frýbort. 
Knokaut 1, 1990, č. 3, [červenec], s. 6-7
[O detektivní literatuře.]

C076. Josef Škvorecký v Praze aneb Danny v kině. Rozmlouval Miloš Skalka. 
Premiéra 1, 1990, červenec, s. 9-11
[O filmu.]

C077. Pár minut před odletem s Josefem Škvoreckým. Rozmlouval Václav Krištof. 
Danny 1, 1990, č. 4/5, červenec, s. 7
[Stručný rozhovor o dojmech z návštěvy Československa.]

C078. Škvorečtí (opět) na skok doma. Rozmlouvala Irena Kubernátová. 
Praha 21, 1990, č. 7, červenec, s. 7
[S manželi Škvoreckými po udělení Řádu bílého lva.]

C079. Návrat domů. Zapsala Olga Skalková. 
Výrobní družstevnictví 36, 1990, č. 14, 19. 7.; č. 15, 2. 8., vždy s. 8
[S manželi Škvoreckými o životě a práci v Kanadě, o románu Mirákl, o záměrech se Sixty-Eight Publishers, o oficiální české literatuře sedmdesátých let.]

C080. Po jednadvaceti letech. (Interview se Zdenou a Josefem Škvoreckým o jejich květnové cestě do Československa.) Rozmlouval Ota Ulč. 
Západ 12, 1990, č. 4, srpen, s. 14-17
[Mj. o jejich hodnocení pobytu ve vlasti, o návštěvě Náchoda, o výsledcích voleb a akci Penzisté do pohraničí.]

C081. S Josefem Škvoreckým. Rozmlouval Jan Čulík. 
Obrys 10, 1990, č. 3, září, s. 5-10
[Mj. o pádu režimu v Československu, o zážitcích z návštěvy vlasti, o dalších literárních plánech.]

C082. Se Škvoreckými o exilu, literatuře a cenzuře. Zpracovala Marie Krausová. 
Hlas revoluce 44, 1990, č. 36, 4. 9., příloha s. 6
[Z rozhovorů s J. Š. a Z. Salivarovou o odchodu do exilu.]

C083. Josef Škvorecký. Připravila Lucie Štaudová. 
Sedmička, 24, 1990/91, č. 2, 14. 9. 1990, s. 4
[Mj. vzpomínka na maturitu, o situaci české literatuře v zahraničí; rozhovor představuje J. Š. jako autora Zbabělců; přetištěna ukázka (s. 4-5).]

C084. Za co, soudruzi…? (Rozhovor s Josefem Škvoreckým, s několika vstupy Zdeny Salivarové.) Rozmlouval Jan Lukeš. 
Film a doba 36, 1990, č. 10, říjen, s. 540-545
[O spolupráci s filmem, o textech psaných spolu s Janem Zábranou.]

◘ Viz též záznam C014


1991

C085. Náš rozhovor se Zdenou a Josefem Škvoreckými. Rozmlouvala Věra Rollerová. 
Nový domov (Toronto) 42, 1991, č. 3, 31. 1., s. 4
[O plánech Sixty-Eight Publishers, o doma vydávané literatuře, o ztracených rukopisech J. Š. ze čtyřicátých a padesátých let.]

C086. Take It Away, Danny Boy! (S Josefem Škvoreckým o všem možném.) Rozmlouvaly Zoja Franklová a Halina Pawlowská. 
Metropolitan 1, 1991, č. 36, 5. 6., s. 6
[O názoru na politický vývoj v Československu, o konci činnosti Sixty-Eight Publishers, o filmu Tankový prapor a o připravovaných filmech podle románů Zbabělci a Příběh inženýra lidských duší.]

C087. Hello, Danny! Připravil Miloš Skalka. 
Kino revue 1, 1991, č. 14, 24. 6., s. 13
[O vzniku románu Nevěsta z Texasu.]

C088. O tom hořkym světě. (Neaktuálně aktuální rozhovor se spisovatelem Josefem Škvoreckým.) Připravil Jaroslav Janovský. 
České a moravskoslezské Zemědělské noviny 1, 1991, č. 108, 10. 8., příl., nestr. [s. 4]; podepsáno (jý)
[Parafráze neotištěného rozhovoru vedeného v roce 1969 u příležitosti vydání knihy povídek Hořkej svět.]

C089. Večerní hovory s Josefem Škvoreckým a Zdenou Salivarovou. Připravili Petra Šimčíková a Tomáš Piňos. 
Scriptum 1, 1991, č. 3, s. 2-3; podepsáno pš a tp
[U příležitosti besedy v Olomouci 29. 10. 1991.]

◘ Viz též záznam C152


1992

C090. Josef Škvorecký. [Kdyby mi utekla…] 
In: František Tomáš, Kde je člověk. (Jak vyplnilo literární dotazník Marcela Prousta pro vysílání Svobodné Evropy 56 osobností nebo zajímavých lidí; Aneb: 1680 odpovědí na 30 různorodých otázek.) Praha, Nakladatelství Jan Kanzelsberger 1992. S. 166-168. – Přetištěno in: Knihy 92,  r. 2, 1992, č. 32, 24. 8., s. 7
[Odpovědi J. Š. jsou většinou krátké, jednověté. Doplněno stručnou biografií a bibliografií J. Š. Nedatováno; „dotazníky“ byly vyplňovány v letech 1979-1989.]

C091. Chvilka s Josefem Škvoreckým. (S moudrým nadhledem a modrým pohledem.) Rozmlouvala Zora Drozdová. 
Telegraf 1, 1992, č. 3, 4. 1., příloha Nedělní Telegraf, č. 1, s. 9
[Mj. o proměnách Československa, o rozporech mezi Čechy a Slováky, o současné Americe.]

C092. Fenomén zvaný Samožerbuch. 
Deník Jihočeská pravda 2, 1992, č. 35, 11. 2., s. 4; podepsáno (tah)
[O knihách J. Š., o vydávání knih v exilu.]

C093. Josef Škvorecký vypráví
Obálka Ondřej Suchý. Uspořádal a úvodní poznámku (s. 1) napsal Václav Krištof. Praha, Společnost Josefa Škvoreckého, červen 1992. 48 s. Náklad 1000 výtisků. 
[Přepis besed Josefa Škvoreckého se čtenáři při první návštěvě Československa v roce 1990, jež se konaly v Praze a v Náchodě.]

C094. Povídání se Škvoreckým (1-4). Připravil Miroslav Khun. 
Právo lidu 95, 1992, č. 135, 10. 6.; č. 136. 11. 6.; č. 137, 12. 6., č. 138, 13. 6., vždy s. 6
[Komentovaný záznam rozhovoru.]

C095. Vydávají mě z prestižních důvodů. (S Josefem Škvoreckým o Kanadě, domově a literatuře.) Ptal se Karel Hvížďala. 
Mladá fronta Dnes 3, 1992, č. 164, 15. 7., s. 11
[O literární a nakladatelské činnosti v Kanadě.]

C096. Jak to vidí Josef Škvorecký. Rozmlouval Jiří Seydler. 
Reportér 7, 1992, č. 29/30, 22. 7., s. 30-31
[Mj. o politické situaci v ČSFR, o možnosti trvalého návratu do vlasti.]

C097. S Josefem Škvoreckým počtvrté. Rozmlouvala Zora Drozdová. 
Telegraf 1, 1992, č. 179, 1. 8., příloha Nedělní Telegraf č. 31, s. 7
[Mj. o osudech nakladatelství Sixty-Eight Publishers, o komercionalizaci literatury, o aktivitách umělců v politice, o údajné spolupráci Zdeny Salivarové s StB.]

C098. Káva u Kische s Josefem Škvoreckým. Rozmlouvali Ota Nutz a Jiří Vejvoda. 
Týdeník Rozhlas 2, 1992, č. 36, 24. 8., č. 37, 31. 8., s. 3-6 – Přetištěno in: Danny 3, 1992, č. 3, říjen, s. 16-22 – Knižně pod názvem O Saxofonu už jen píšu, in: Jiří Vejvoda – Ota Nutz, Káva u Kische II., Praha, Radioservis 1992. S. 149-159.
[Rozhovor zejména o životě a práci v Torontu, též o současné domácí politické situaci.]

C099. 20 otázek. Tak vzdálen, a přitom stále nablízku. Rozmlouvali Iva Hlaváčková a Pavel Maurer. 
Playboy 2, 1992, č. 9, září, s. 111-114
[Rozhovor mj. o místě erotiky a sexu v literatuře a životě, o potlačovaném sexu, o chystaném zfilmování Zbabělců, o nové literární generaci.]

C100. Velké malé země. (Josef Škvorecký dnes dostává Řád Kanady.) Rozmlouvala Irena Gerová. 
Mladá fronta Dnes 3, 1992, č. 248, 21. 10., s. 11
[U příležitosti udělení řádu, mj. o tom, co je malého na „velké Kanadě“ a velkého na „malém Československu“.]

C101. Řád Kanady Josefu Škvoreckému. Doma jsem v Kanadě, říká Josef Škvorecký. 
Moravskoslezský večerník 2, 1992, č. 217, 6. 11., s. 7
[Koláž autorových výroků uveřejněná v rubrice Ze života slavných jako gratulace k udělenému vyznamenání.]

C102. Otázka pro Josefa Škvoreckého. 
Lidové noviny 5, 1992, č. 292, 12. 12., s. 3
[O pražské konferenci Domov a exil (10.- 11. 12. 1992).]

C103. Celé umění záleží na jednotlivci. Rozmlouval Radovan Holub. 
Plzeňský deník 1, 1992, č. 84, 19. 12., příl. Magazín (Vánoční dárek), s. 2
[Rozhovor s J. Š. a Zdenou Salivarovou mj. o možnostech kontaktu s lidmi z Československa, o splnění všech spisovatelských plánů, o krizi poezie. – Vánoční příloha Magazín byla společná pro všechna periodika Deníků Bohemia.]

◘ Viz též záznam C036


1993

C104. Rozhovor s Josefem Škvoreckým. 
In: Karel Hvížďala, Opustíš-li mne, nezahyneš: Rozhovory. Praha, Ivo Železný, 1993. S. 113-202. 
[Rozsáhlý rozhovor v knize rozhovorů Karla Hvížďaly s J. Š. a Zdenou Salivarovou. Fotografie z archivu autorů. Doslov Hommage aux editeurs (s. 203-204) napsal Milan Kundera. Vydání první; rozhovor se Zdenou Salivarovou druhé.]

C105. Češi se nemusejí bát. (Josef Škvorecký pro LN o šancích nově vzniklého českého státu.) Připravila Jana Šmídová. 
Lidové noviny 6, 1993, č. 1, 4. 1., s. 1, 12
[O možnostech českého státu, o tom, co může český národ nabídnout světu.]

C106. S Josefem Škvoreckým (nejen) o televizi. 
Týdeník Televize 3, 1993, č. 4, 11. 1., s. 4; podepsáno ES
[Mj. o dramatizaci prózy Z. Salivarové Nebe, peklo, ráj.]

C107. Konvence a lidojedi. Ptal se Radovan Holub. 
Kino 48, 1993, č. 2, 26. 1., s. 6
[Mj. o možnostech kontaktu s lidmi z Československa, o splnění všech spisovatelských plánů, o literatuře v postmoderně.]

C108. Nejraději mají živého spisovatele. (Původní rozhovor s Josefem Škvoreckým a jeho manželkou Zdenou Salivarovou o politice nakladatelství i jiné.) Rozmlouval Radovan Holub. 
Magazín Co vás zajímá 2, 1993, č. 3, březen, s. 22 a 23
[Mj. o rozchodu Čech a Slovenska, o činnosti a financování nakladatelství Sixty-Eight Publishers. Datace rozhovoru: konec roku 1992; uskutečnil se v zahraničí.]

C109. Všechno dobře dopadne. Rozmlouval Radovan Holub. 
Tvar 4, 1993, č. 9, 4. 3., s. 6-7
[Rozhovor s J. Š. a Zdenou Salivarovou. Text je opatřen poznámkou R. H. (s. 6), ve které objasňuje důvody jeho opětovného otištění. Poprvé byl publikován ve zkráceném a upraveném znění ve slovenském deníku Národná obroda 8. 1. 1993 (záznam F069). – Mj. o kanadské národní mentalitě, o „třídní příslušnosti“ kanadské československé menšiny, o vztazích a sporech mezi Čechy a Slováky, o slovenském fašismu.]

C110. Na slovíčko s Josefem Škvoreckým. Rozmlouvala Eva Střížovská. 
Český dialog 3, 1993, č. 5, 15. 3., s. 8-9
[U příležitosti jeho účasti na konferenci Exil – Domov, konané v Praze 11. – 12. 12. 1992. Mj. o polistopadovém putování po Čechách, o Češích ve světě aj.]

C111. Město zamrzlých barev. Rozmlouval Lubor Černohlávek. 
Večerník Praha 3, 1993, č. 56, 22. 3., s. 4
[Reportáž z Toronta. Komentovaný rozhovor s Josefem Škvoreckým, o Torontu, o Češích v exilu, o nakladatelství Sixty-Eight Publishers.]

C112. Manhattan v domě o mnoha patrech. Rozmlouval Pavel Dosadil. 
České a moravskoslezské Zemědělské noviny 3, 1993, č. 83, 9. 4., příloha Náš domov, s. 3
[Mj. o filmovém zpracování Tankového praporu, o Sixty-Eight Publishers, o vztazích mezi krajany v Kanadě.]

C113. Josef Škvorecký pro LN o Nadaci Miloše Havla, jarním přání a politice. Zaznamenal Jan Foll. 
Lidové noviny 6, 1993, č. 100, 30. 4., s. 8; podepsáno (jaf)
[O filmové nadaci, o současné české politice.]

C114. Zápletky nejen filmové. Rozmlouval Jan Foll. 
Lidové noviny 6, 1993, č. 101, 3. 5., s. 1 a 6
[Rozhovor u příležitosti jmenování J. Š. čestným předsedou Nadace Miloše Havla na podporu českých filmových scénářů.]

C115. Discriminate Occasion. (S Josefem Škvoreckým o skutečnosti, fikci, vybírání, úmyslném zmatku a Příběhu inženýra lidských duší.) Rozmlouval Michael Špirit. 
Literární noviny 4, 1993, č. 22, 3. 6., s. 5 – Přetištěno in: Danny 4, 1993, č. 2/3, září, s. 46-51
[Rozhovor o vlastní tvorbě, zejména o románu Příběh inženýra lidských duší a o překladech.]

C116. Příběh je grunt. Rozmlouval Jaroslav Krupka. 
Kino revue 3, 1993, č. 12, 4. 6., s. 4
[Mj. o chystané adaptaci knihy J. Š. Prima sezóna.]

C117. Člověk má dělat to, co ho baví. (Josef Škvorecký opět v Praze.) Rozmlouvala Soňa Štroblová. 
Ahoj na sobotu 25, 1993, č. 23, 7. 6., s. 6-7
[Mj. o domově, o emigraci, o románu Nevěsta z Texasu.]

C118. „Balíme“ říká Josef Škvorecký. (Josef Klíma v torontském knihkupectví a nakladatelství o tom, jak dál.) 
Koktejl 2, 1993, č. 7, 5. 7., s. 16-17
[O komunistických provokacích proti exilu, o životě a práci doma v padesátých letech, o posledních plánech Sixty-Eight Publishers.]

C119. Otázka pro Josefa Škvoreckého, jehož jméno se objevilo v názvu nového pražského soukromého gymnázia. Připravila Radka Kvačková. 
Lidové noviny 6, 1993, č. 214, 15. 9., s. 3; podepsáno (kva)
[O podobách českého a amerického školství.]

C120. Otázka Antonína Přidala pro Josefa Škvoreckého: Mohl byste vypočíst deset hlavních hříchů literárního recenzenta, ne-li kritika? 
Literární noviny 4, 1993, č. 40, 7. 10., s. 2
[Odpověď v pravidelné rubrice.]

C121. Prima návštěva. Zdena Salivarová a Josef Škvorecký. Rozmlouvala Marie Vodičková. 
Vlasta 47, 1993, č. 46, 4. 11., s. 9
[Rozhovor u příležitosti jejich návštěvy vlasti; mj. o připravované televizní Prima sezóně.]

C122. Povídání se spisovatelem Josefem Škvoreckým. Rozmlouvala Zuzana Fojtíková a Jana Laňová. 
Rodina a škola 40, 1993, č. 12, prosinec, s. 1 a 2
[O vlastním studiu a pedagogické praxi, o současném společenském vývoji v ČR, o krajanech v USA, o literatuře a vlastních tvůrčích plánech.]

C123. Spisovatel je člověk, který píše. Rozmlouval Karel Hvížďala. 
Mladý svět 35, 1993, č. 49, 3. 12., s. 55-57
[Ukázka z právě vydávané knihy Opustíš-li mne, nezahyneš. Praha, Ivo Železný, 1993. Doplněno krátkou biografií a bibliografií J. Š.]


1994

C124. Josef Škvorecký. 
In: Antonín Přidal, Z očí do očí. Praha, Ivo Železný, 1994. S. 102-115. 
[V knize rozhovorů ze stejnojmenného pořadu ČT Brno. Mj. o komunistické straně, o seznamech údajných spolupracovníků STB, o vztahu k hudbě, o kanadských Slovácích.]

C125. Josef Škvorecký. 
In: Martin Komárek, Jan Lipold, Roman Gallo, Gen – 100 Čechů dneška2. díl – 25 osobností GENu. Praha, Vydavatelství Fischer 1994. S. 216-227. 
[Rozhovor s J. Š., který je přepsanou částí z televizního rozhovoru (režisér Jaromil Jireš), je doplněn o souhrn základních biografických a bibliografických informací, dále o studii nazvanou Vypravěč ze staré školy, která představuje životní osudy, názory a práci Josefa Škvoreckého. Vlastní rozhovor (s. 222-227) se týká literatury, komerčního i nekomerčního umění, detektivek.]

C126. Měl to být Stříbrný vítr mojí generace. (Říká o Prima sezóně Josef Škvorecký.) Rozmlouval Jan Rychetský. 
Český deník 4, 1994, č. 7, 10. 1., s. 8 – Přetištěno in: Danny 5, 1994, č. 1, září, s. 31-33
[O televizním seriálu podle knihy Prima sezóna.]

C127. V Čechách se cítím jako v krásném stroji času. Rozmlouval Patrik Šimon. 
Tvar 5, 1994, č. 3, 10. 2., s. 13
[Mj. o úspěšných studentech kursů tvůrčího psaní, o rozdílech mezi Evropou a USA.]

C128. Prima Prima sezona. (Se spisovatelem Josefem Škvoreckým, režisérem Karlem Kachyňou a dramaturgyní Helenou Slavíkovou o novém seriálu České televize Prima sezóna.) Rozmlouval Petr Adler. 
Mladý svět 36, 1994, č. 33, 11. 8., s. 52-53
[O seriálu Prima sezóna.]

C129. Náš rozhovor s Vladimírem Justlem, do kterého byl nakonec zatažen i Josef Škvorecký. Připravila Věra Rollerová. 
Nový domov (Toronto) 45, 1994, č. 17, 20. 8., s. 2
[Rozhovor s V. J. o eventuálním generačním románu o 50. letech. Otázka na J. Š., zda takový román nenapíše on.]

C130. Spisovatelství je tvrdé řemeslo. (Stáří mě vůbec netěší, ale co mám dělat, říká Josef Škvorecký.) Rozmlouval Jan Kolář. 
Lidové noviny 7, 1994, č. 195, 20. 8., příl. Národní 9, č. 34, s. 1 a 4
[Rozhovor k blížícím se sedmdesátinám J. Š.; mj. o Grahamu Greenovi.]

C131. Danny Smiřický znovu na plátně. Se zlatým saxofonem na klopě. Připravil Vratislav Konečný. 
Expres 5, 1994, č. 227, 27. 9., s. 6
[S J. Š. a Zdenou Salivarovou mj. o televizní podobě Prima sezóny, o Vratislavu Blažkovi, o polistopadových proměnách Náchoda.]

C132. Spisovatelův život a dílo podle Faulknerovy věty. (Rozhovor s Josefem Škvoreckým, který se dnes dožívá sedmdesáti let.) Rozmlouval Jiří Peňás. 
Mladá fronta Dnes 5, 1994, č. 227, 27. 9., s. 11 – Přetištěno in: Danny, 1995, září, s. 58-60
[J. Š. hovoří mj. o vnější stylizaci, o románu Zbabělci a Prima sezóně.]

C133. [Českým recenzentům se zřejmě nezdálo…] 
Dobrý večerník 2, 1994, č. 192, 30. 9., s. 7
[Odpověď na otázku „Jak jsi to vůbec myslel s tím podtitulem?“ (míněn podtitul Prima sezóny: Text o nejdůležitějších věcech života). Publikováno pod názvem Prima sezóna v rámci rozsáhlého materiálu o televizním seriálu. Též vyjádření herců (P. Kroutila, A. Elsnerové, A. Geislerové a T. Vilhelmové). Připravil Lubomír Dorůžka.]

C134. Další odhalování Dannyho. Připravila Michaela Havlíčková. 
Večerník Praha 4, 1994, č. 192, 30. 9., s. 1
[Rozhovor u příležitosti vydání knihy Příběh neúspěšného tenorsaxofonisty; mj. o filmovém zpracování literárních děl (Prima sezóna) a dalších spisovatelských plánech.]

C135. Sedmdesátka mi nevadí. Připravil Zdeněk Jakl. 
Orlický týdeník 35, 1994, 30. 9., č. 71, s. 3
[U příležitosti návštěvy Náchoda; mj. o vzpomínkách na Náchod, o vztahu ke sportu. Rozhovor je doplněn o pozdrav J. Š. čtenářům Orlického týdeníku, který je datován 25. 9. 1994.]

C136. Není nad Prima sezónu. Rozmlouval Jan Bauer. 
Blesk 3, 1994, č. 235, 6. 10., příl. Blesk navíc, s. 10
[O autorově nejoblíbenější knize, o detektivních příbězích psaných s Janem Zábranou.]

C137. 28. 9. u Fišera. 
Nové knihy, 1994, č. 38, 12. 10., s. 3; podepsáno (B)
[Minirozhovor s manželi Škvoreckými u příležitosti autogramiády.]

C138. Věci se stávají hezčími, když pominou. (Josef Škvorecký už o Dannym asi nic nenapíše.) Rozmlouval Boris Dočekal. 
Mladá fronta Dnes 5, 1994, č. 247, 20. 10., příl. Magazín Dnes 2, č. 42, s. 34-36 – Knižně in: Boris Dočekal, Život je jen náhoda, Nakladatelství Hejkal, Havlíčkův Brod, 1996. S. 85-92.
[O vývoji Dannyho jako literární postavy, o jeho autobiografičnosti, o setkání s přáteli při oslavě svých sedmdesátin.]

C139. S Josefem Škvoreckým nejen o jeho psaní. (Naprostá většina lidí je normální, živí rodiny a pracuje víceméně poctivě. Jenže to není zajímavé, o tom se nepíše.) Rozmlouval Ivan P. Olenič. 
Práce 50, 1994, č. 249, 22. 10., příl. Péčko, č. 42, s. 2
[Mj. o knize Příběhy o Líze a mladém Wertherovi a jiné povídky, o demokracii v České republice, o ekonomické transformaci a sociálních otázkách.]

C140. Prima sezóna Josefa Škvoreckého a Karla Kachyni. Připravila Marie Skrčená. 
Ústecký deník 2, 1994, č. 260, 5. 11., víkendová příloha Panorama, s. 2
[O televizním seriálu Prima sezóna s J. Š. a Karlem Kachyňou.]

C141. Nejoblíbenější knížka Josefa Škvoreckého se jmenuje Prima sezóna. 
Týdeník Televize 4, 1994, č. 47, 7. 11., s. 11; podepsáno (hs)
[Vyjádření J. Š. o knize Prima sezóna, o kritických reakcích a o novém televizním seriálu.]

C142. Nejkrásnější dárek k sedmdesátinám. Rozmlouvala Dagmar Páclová. 
ZN noviny 4, 1994, č. 263, 9. 11., s. 10
[Rozhovor mj. o světovém kongresu PEN klubu.]

C143. Krásně sví. Rozmlouvala Eva Střížovská. 
Český dialog 4, 1994, č. 11-12, prosinec, s. 18
[O polistopadovém rozvoji ČR, o připravované publikaci o Evě Olmerové.]


1995

C144. [Spisovatel nejde nikdy…] 
Týden 2, 1995, č. 26, 26. 6., s. 76
[O tom, jak tráví čas spisovatel na penzi a co právě píše. Dvě otázky doprovázející povídku J. Š. Jezábela z Forest Hillu (s. 76-85).]

◘ Viz též záznam C132


1996

C145. S Josefem Škvoreckým o sebraných spisech Josefa Škvoreckého. Rozmlouval Bohumír Kolář. 
Hanácké noviny 7, 1996, č. 111, 17. 9., s. 5
[Rozhovor u příležitosti autogramiády J. Š. v Olomouci 13. 9. 1996.]

C146. Jsem skoro světec, tvrdí spisovatel Škvorecký. (Žít v exilu je schizofrenie – jsou slova Čecha, který už 27 let bydlí v kanadském Torontu a cítí se tam téměř jako doma.) Připravila Ivana Pustějovská. 
Moravskoslezský den 7, 1996, č. 223, 23. 9.
[Rozhovor u příležitosti autogramiády J. Š. v Olomouci v knihkupectví Votobia; mj. o návštěvě Olomouce, o vlastní literární práci, o vztahu k současné popové hudbě.]

◘ Viz též záznam C138


1997

C147. Literatura je tuhé řemeslo. Připravila Barbara Nesvadbová. 
Lidové noviny 10, 1997, č. 26, 31. 1., příl. Magazín LN, č. 5, s. 17-19
[O budoucnosti literatury a její současné oblibě v ČR a v USA.]

C148. Škvorecký sfoukl prach. Rozmlouval Jaroslav Kříženecký. 
Ring 5, 1997, č. 34, 26. 8., s. 16 
[O autorově současné práci a o české politice.]

C149. Ani den bez řádky. (Podivuhodné jsou cesty boží, tvrdí spisovatel Josef Škvorecký, autor několika desítek románů a povídek.) Rozmlouvala Milena Nyklová. 
Práce 53, 1997, č. 209, 6. 9., příl. Péčko, č. 36, s. 1
[Mj. o kursech tvůrčího psaní, o domově, o víře.]

C150. Josef Škvorecký: Chtěl bych se dožít roku 2000! (Zvláštní zpravodaj Moravskoslezského dne blahopřál v Kanadě k narozeninám známému spisovateli českého původu.) Rozmlouval Břetislav Olšer. 
Moravskoslezský den 8, 1997, č. 229, 30. 9., s. 8
[O bohatství, Romech a kanadském multikulturalismu.]

C151. Škvorecký tají námět své nové knihy. Rozmlouval Břetislav Olšer. 
Práce 53, 1997, č. 255, 31. 10., s. 9
[Komentovaný rozhovor o životě v Kanadě, o romské problematice apod.]


1998

C152. Většina spisovatelů píše především pro sebe. 
In: Josef Jařab, Večerní rozmluvy s hosty Univerzity Palackého 1991-1996. Uspořádali Václav Burian a Tomáš Tichák. Olomouc, Votobia, 1998. S. 9-15. 
[Rozhovor s manželi Škvoreckými o práci v nakladatelství, o pedagogickém působení v Torontu a vlastních literárních plánech. Datováno 29. 10. 1991.]

C153. Být Danny proutník, asi bych o něm nepsal. 
In: Boris Dočekal, Pane, to je krása. Jihlava, Nakladatelství Listen, 1998. S. 68-69. 
[O ženách.]

C154. Škvorecký: Některé případy harassmentu jsou absurdní. Rozmlouval Vladimír Dubský. 
Lidové noviny 11, 1998, č. 29, 4. 2., s. 1 a 3
[O problematice tzv. sexuálního obtěžování.]

C155. Na buržousty se dnes již dívám mnohem shovívavěji, říká v rozhovoru pro LN Josef Škvorecký o své prvotině. Rozmlouval Petr Zídek. 
Lidové noviny 11, 1998, č. 267, 14. 11., příl. Nedělní LN, s. 26
[O románu Zbabělci.]


1999

C156. Škvorecký už zapustil kořeny v Kanadě. Rozmlouval Lubor Falteisek. 
Slovo 91 / Zemské noviny 9, 1999, č. 236, 9. 10., s. 13 
[Rozhovor u příležitosti udělení Státní ceny za literaturu; mj. o tom, co se dnes čte a píše v Kanadě.]

C157. Hravý klasik v letech. Rozmlouval Pavel Mandys. 
Týden 6, 1999, č. 42, 11. 10., s. 50-54
[O románu J. Š. a Z. S. Krátké setkání, s vraždou.]

C158. Máme konečně čas na společné psaní. Připravila Zdena Líkařová. 
Hospodářské noviny 10, 1999, č. 202, [15. 10.] 15.-17. 10., příloha HN na víkend, s. 15
[S manželi Škvoreckými u příležitosti jejich měsíčního pobytu v ČR; s biograficko-bibliografickou poznámkou o jejich životě a práci, s programem jejich návštěvy. J. Š. a Z. S. hovoří o společném psaní, o současné americké literatuře, o oblíbených filmech, režisérech, výtvarnících a muzikantech.]

C159. Snažím se být v obraze. Připravila Veronika Linková. 
Večerka 1, 1999, č. 139, 15. 10. s. 1
[Rozhovor u příležitosti obdržení Státní ceny za literaturu.]

C160. Zbabělci se budou točit v roce 2001, říká Josef Škvorecký. Zaznamenal Jaromír Slomek. 
Lidové noviny 12, 1999, č. 241, 15. 10., s. 13; podepsáno (jas)
[Rozhovor v předvečer udělení Státní ceny za literaturu; mj. o spolupráci s J. Zábranou. Další články k tématu jsou uveřejněny pod společným titulkem „Škvorecký a Čivrný jsou laureáty státní ceny za literaturu a překladatelské dílo“.]

C161. Josef Škvorecký: Nikdy nevím, co škrtnout. Rozmlouval Pavel Koukal. 
Ústecký deník 7, 1999, č. 242, 16. 10., příloha SD magazín, s. 1 a 3
[S manželi Škvoreckými u příležitosti udělení Státní ceny za literaturu J. Š.; mj. o soukromém gymnáziu nesoucím autorovo jméno, o psaní ve dvojici, o ukončení činnosti Sixty-Eight Publishers.]

C162. Musím šetřit síly, chci ještě něco napsat. Rozmlouvali Josef Chuchma a Daniel Anýž. 
Mladá Fronta Dnes 10, 1999, č. 242, 16. 10., s. 22-23
[Mj. o memoárech herečky Adiny Mandlové Dneska už se tomu směju, o úrovni angličtiny J. Š., o překladech jeho knih do němčiny, o „blbé náladě“ v ČR.]

C163. Manželé Škvorečtí „na penzi“. Rozmlouvala Agáta Pilátová. 
Týdeník Rozhlas 9, 1999, č. 44, 19. 10., s. 1 a 3
[Rozhovor u příležitosti jejich návštěvy Prahy; mj. o jejich společném románu Krátké setkání, s vraždou a o ukončení činnosti nakladatelství Sixty-Eight Publishers.]

C164. Světoznámý spisovatel hovoří o malých zajímavostech života. Připravily Daniela Macháčková a Marta Bednářová. 
Zlínské noviny 10, 1999, č. 127, 26. 10., příl. Zlínský deník, s. 5
[Krátký rozhovor, mj. o vzpomínkových knihách Adiny Mandlové a Lídy Baarové.]

C165. Psal jsem básně azbukou. (Josef Škvorecký a literární dorostenci.) Rozmlouvala Jana Jašová. 
Nové knihy 39, 1999, č. 41, 27. 10., s. 8
[Komentovaný rozhovor ze setkání se studenty Vyšší odborné školy a soukromého gymnázia Josefa Škvoreckého.]

C166. Krátké setkání, s legendou. Připravila Marie Skrčená. 
TOP Víkend magazín 3, 1999, č. 44, 30. 10., s. 12-13
[S J. Š. a Z. Salivarovou mj. o společném psaní, o budoucnosti knih, o české literatuře, o víře. K textu rozhovoru je připojen krátký biografický a bibliografický medailonek J. Š.]

C167. Setkání se známými spisovateli. Připravila Eva Bělíková. 
Noviny Prahy 2 1, 1999, č. 3, listopad, s. 4
[Mj. o českém humoru, o nových českých filmech a o pocitech po udělení Státní ceny za literaturu.]

C168. V Kanadě nás mají rádi. Rozhovor s Josefem Škvoreckým. Ptal se Jakub Patočka. 
Literární noviny 10, 1999, č. 44, 3. 11., s. 5
[O životě v exilu, o postavení spisovatele v Kanadě, o Češích v Severní Americe.]

C169. „Čtenářům bych chtěl poděkovat, že na mě nezapomněli…“ Ptal se Vladimír Justl. 
Host 15, 1999, č. 9, 5. 11., s. 25-26
[Rozhovor u příležitosti autorových 75. narozenin.]

C170. Ani den bez řádky a bez procházky. Připravila Klára Říhová. 
Týdeník Květy 9, 1999, č. 46, 12. 11., s. 22-23
[Vyprávění manželů Škvoreckých. Komentovaný záznam rozhovoru; krátké shrnutí životních osudů J. Š. a Z. S.]

C171. Vypravěč jazzových příběhů hořkého světa – Josef Škvorecký. Rozmlouval Ondřej Konrád. 
Rock & pop 10, 1999, č. 12 (194), prosinec, s. 52-58
[O literární tvorbě J. Š., o současné české literatuře.]

C172. Se Zdenou Salivarovou a Josefem Škvoreckým hovoří Antonín Zelenka. 
Týdeník Rozhlas 9, 1999, č. 51, 7. 12., s. 7 a 11
[O současné politické situaci v ČR, o životě v emigraci.]


2000

C173. Josef Škvorecký odpovídá. Otázky kladla Helena Kupcová. 
In: Jan Křesadlo. K vydání připravil Václav Z. J. Pinkava. Žďár nad Sázavou, Knihovna M. J. Sychry 2000. S. 8-9.
[O osobním vztahu J. Š. k Janu Křesadlovi, o jeho literární tvorbě a spolupráci se Sixty-Eight Publishers.]

C174. Josef Škvorecký bude recitovat vlastní poezii. Rozmlouval Petr Kovařík. 
České slovo 9, 2000, č. 84, 8. 4., s. 1
[Příležitostný rozhovor; pokračuje článkem na s. 13 (Škvorecký a Salivarová přivítáni jazzem).]

C175. Spisovatelem jsem chtěl být od malička. (S Josefem Škvoreckým před nonstop čtením o jeho literárních začátcích, Zbabělcích i o Kanadě.) Rozmlouval František Cinger. 
Právo 10, 2000, č. 85, 10. 4., s. 12
[O prvních literárních pokusech, o reakcích na vydání románu Zbabělci.]

C176. Brežněv mi splnil sen. Zaznamenala Renata Kalenská. 
Lidové noviny 13, 2000, č. 95, 21. 4., příl. Pátek LN, č. 16, s. 4-6, 8-9 – Knižně in: Renata Kalenská, Rozhovory na konci milénia. Praha, Votobia – Lidové noviny 2001. S. 280-287.
[J. Š. hovoří mj. o svém vztahu k Dannymu, o povaze Čechů; s aktuálními snímky z jeho účasti na Festivalu spisovatelů v Praze v dubnu 2000.]

C177. Tři dny a tři noci se Škvoreckým. (Veřejné čtení Nonstop Škvorecký bylo oslavou největšího českého exilového spisovatele.) Rozmlouval Lubor Falteisek. 
Český dialog 10, 2000, č. 9, září, s. 9
[O autorově původu a předcích. Doplněno informací o průběhu akce Nonstop Škvorecký. (Srov. záznam C178.)]

C178. Vivat Škvorecký. Rozmlouval Lubor Falteisek. 
Dokořán 4, 2000, č. 15, září, s. 55-56 
[O autorově předcích a prapředcích, o reálných předobrazech literárních postav a o rasové nesnášenlivosti. – Rozsáhlejší verze rozhovoru z Českého dialogu (záznam C177).]


2001

C179. Lidé, čtěte! (Ohlédnutí: S Josefem Škvoreckým o Luďku Šneppovi a českých spisovatelích v exilu.) Rozmlouval Václav Jiřík. 
Chebský deník 10, 2001, č. 86, 11. 4., s. 18 –  Dokořán 5, 2001, č. 18, červen, s. 49-50
[Mj. o L. Šneppovi a vztahu J. Š. k západním Čechám, o českých spisovatelích v exilu. – Text byl publikován i v některých dalších mutacích Deníků Bohemia.]

◘ Viz též záznamy C037, C176


2002

C180. Tajemná jeskyně. 
Danny, 2002, č. 1, květen, s. 24-25
[Úryvek z rozhlasového pořadu „Na slovíčko se spisovatelem Josefem Škvoreckým“, který byl vysílán dne 2. 11. 1963. O literárních začátcích J. Š.; součástí rozhovoru byl autorův přednes dvou krátkých úryvků z vlastní prózy z dětských let Tajemná jeskyně.]

◘ Viz též záznam C053


2003

C181. Lidé se k detektivkám vracejí. Rozmlouvala Zuzana Pšenicová. 
Večerník Praha 13, 2003, č. 235, 7. 10. s. 17
[Zejména o detektivní literatuře a společném psaní manželské dvojice. Rozhovor vyšel též v dalších titulech Deníků Bohemia. Pod titulkem „Detektivka je pohádka, ale zločin v životě surová skutečnost“ byl rozhovor publikován též 4. 10. 2003 mj. v Moravskoslezském deníku, Zlínských novinách a Olomouckém dni. ]
 
C182. Klasik Josef Škvorecký. Připravil Milan Šimáček. 
Naše rodina 35, 2003, č. 41, 14. 10., s. 4-5
[Rozhovor mj. o literárních začátcích, o románu Zbabělci, o povoláních, kterými J. Š. dobrovolně i nedobrovolně prošel.]

C183. Vadí mi nekritický antiamerikanismus. Rozmlouval František Cinger. 
Právo 13, 2003, č. 242, 15. 10., s. 14 – Přetištěno in: Nový domov (Toronto) 54, 2003, č. 22, 1. 11., s. 5
[Rozhovor u příležitosti vydání novely Pulchra a románu Setkání v Bílé dámě, s vraždou; dále mj. o volbě žánru sci-fi, o vztahu k dílu S. Lewise, o kritice Ameriky.]

C184. Jak se píše v Zelném Městě. (Josefa Škvoreckého přivedla k detektivkám žloutenka.) Rozmlouvala Hana Höschlová. 
Týdeník Květy 13, 2003, č. 47, 20. 11., s. 44
[O vzájemném soužití se Zdenou Salivarovou, o životě v exilu, o psaní ve dvou, o vztahu k detektivkám, záhadám a zápletkám.]


2004

C185. Dannyho obyčejné životy. [Připravili] Michal Přibáň a Jiří Trávníček. 
Host 20, 2004, č. 7, 10. 9., s. 4-12
[Rozsáhlý rozhovor u příležitosti životního jubilea.]

C186. Svět jsem už přestal řešit. Rozmlouval Jaromír Slomek. 
Lidové noviny 17, 2004, č. 217, 16. 9., s. 21 a 29
[U příležitosti blížících se osmdesátin; mj. o zfilmovaných dílech J. Š. a jeho pracích pro film a o jeho oblíbených básnických, dramatických a prozaických dílech české literatury.]

C187. Skoro vše, co jsem chtěl říct, jsem napsal. Před zítřejším příjezdem do Česka vypráví Josef Škvorecký o úctě k detektivkám a o polistopadovém právu. Rozmlouvala Alice Horáčková. 
Mladá fronta Dnes 15, 2004, č. 219, 18. 9., s. B2
[Připojena zpráva o programu J.Š. během jeho pobytu v Praze.]

C188. Dáme si pusu nebo malý dárek, nic víc. Rozmlouvali František Cinger a Vladislav Prouza. 
Právo 14, 2004, č. 225, 25. 9., s. 16
[S J. Š. a Z. Salivarovou. Doplněno krátkým medailonkem ČTK Snílek i skeptik.]

C189. Dannyho cesta literaturou. Ptala se Karla Ladwigová. 
Večerník Praha 14, 2004, č. 225, 25. 9., s. 17 – Pod názvem „S Josefem Škvoreckým o jazzu a literatuře“ též v dalších mutacích deníků Bohemia a Moravia.

C190. Škvorecký: Mé Zbabělce proslavili komunisti. Rozmlouvala Blanka Kalenská. 
Plzeňský deník 13, 2004, č. 234, 7. 10., s. 24. Pod titulkem  „Necítím se legendou, říká Josef Škvorecký“ též v dalších mutacích deníků Bohemia, mj. in: Českobudějovické listy, Ústecký deník (9. 10.) a Hradecké noviny (16. 10., příl. Víkendová káva, č. 40, s. 6).

C191. Život je složitější než román. Rozmlouval Ladislav Verecký. 
Mladá fronta Dnes 15, 2004, č. 245, 21. 10., příl. Magazín MF Dnes, roč. 12, č. 42, s. 40-46

C192. Při psaní potřebuji být doma, ať je to kdekoliv. Rozmlouval Pavel Kosatík. 
Hospodářské noviny, 2004, č. 206, 22. 10., příl. Víkend, č. 43, s. 6-10

C193. Rozhovor s Josefem Škvoreckým. 
Doutnák, 2004/05, [listopad 2004], s. 20; podepsáno Koule
[Ve studentském časopise náchodských gymnazistů. Mj. o studentském životě J. Š.]


2005

C194. S Josefem Škvoreckým.
TV Plus 2005, č. 41, 4. 10., s. 31; podepsáno ji
[Rozhovor pořízený návštěvy J. Š. v ČR na podzim 2004..]