Diplomové a disertační práce

Sestavil: Ondřej Sládek

1967

Z001. 
MAXOVÁ, Danuše: Josef Škvorecký: pokus o monografii.
Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 1967. 64 s.

Z002. 
PAVLÍČEK, František: Současná detektivní próza.
Brno, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Filozofická fakulta 1967. 90 s.
[Autor se zabývá zejména poválečným vývojem české detektivní literatury, mj. dílem J. Š.]

Z003. 
SVÍTIL, Rudolf: Škvoreckého Zbabělci: pokus o stylistický rozbor.
Brno, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Filozofická fakulta 1967. 87 s.

Z004. 
TOMEČKOVÁ, Irena: Dvojí vydání Škvoreckého Zbabělců.
Ostrava, Pedagogická fakulta, katedra bohemistiky 1967. 50 s.

1968


Z005. 
GERYKOVÁ, Helena: Prozaické dílo Josefa Škvoreckého: pokus o charakteristiku.
Brno, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Filozofická fakulta 1968. 137 s. + 3 s. přílohy.

Z006. 
NOVÁKOVÁ, Milada: J. Škvorecký – vztah k americké literatuře: Vztah původní tvorby J. Škvoreckého a jeho překladů, vliv stylu amerického originálu na jeho styl.
Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 1968. 102 s. – Autorka později známá pod jménem Michaela Swinkels-Nováková.

1969


Z007. 
MIKOLÁŠKOVÁ, Zdenka: Stylistické využití lexikálních prvků obecné češtiny v díle J. Škvoreckého Zbabělci.
České Budějovice, Pedagogická fakulta 1969. 36 s. + 4 s. příloh.

1970


Z008. 
BLÁHA, Pavel: Intonační princip větné výstavby v moderní české próze: k některým otázkám větné výstavby v próze Josefa Škvoreckého.
Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 1970. 93 s.

Z009. 
CAISOVÁ, Stanislava: Prvky obecné češtiny v díle Josefa Škvoreckého Zbabělci.
České Budějovice, Pedagogická fakulta 1970. 72 s. 

Z010. 
MACHÁČKOVÁ, Jaroslava: Jazyk Josefa Škvoreckého.
Olomouc, Univerzita Palackého, Filozofická fakulta 1970. 63 s. 

Z011. 
NAVRÁTILOVÁ, Eva: Jazykový rozbor – J. Škvorecký: „Sedmiramenný svícen“.
Olomouc, Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 1970. 43 s. 

Z012. 
PECHÁČKOVÁ, Eva: Styl povídek Josefa Škvoreckého.
Brno, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Filozofická fakulta 1970. 121 s. 

Z013. 
POTUŽÁKOVÁ, Marie: Jazykový rozbor knihy J. Škvoreckého: „Konec nylonového věku“. 
Olomouc, Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta 1970. 40 s. 

1971


Z014. 
ŠKRABALOVÁ, Marta: Prvky obecné češtiny v díle Josefa Škvoreckého Lvíče.
České Budějovice, Pedagogická fakulta 1971. 32 s. 

1976


Z015. 
PLETÁNEK, Václav: Josef Škvorecký: Zbabělci. Pokus o literárně-estetický rozbor díla.
Oslo, University of Oslo 1976. 
► Tiskem: viz záznam M0342 

1991


Z016. 
GRIMMOVÁ, Barbara: Vývoj postavy Dannyho Smiřického. 
Ostrava, Pedagogická fakulta, katedra bohemistiky 1991. 

Z017. 
HAVELKOVÁ, Katarína: Tankový prapor Josefa Škvoreckého
Bratislava, Univerzita Komenského, Filozofická fakulta 1991. 100 s. 

Z018. 
MUDROCHOVÁ, Soňa: Prostředky stylizace v díle J. Škvoreckého.
Ústí nad Labem, Univerzita J. E. Purkyně, Pedagogická fakulta, katedra bohemistiky 1991. 

1992


Z019. 
BARÁNKOVÁ – VAŠÍČKOVÁ, Šárka: Myšlenkový a tematický rozbor tetralogie Josefa Škvoreckého.
Hradec Králové, Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Ústav českého jazyka a literatury 1992. 76 s. 

Z020. 
JABŮREK, Petr: Srovnání přijetí prvního a druhého vydání Škvoreckého Zbabělců.
Plzeň, Západočeská univerzita, Pedagogická fakulta, katedra českého jazyka a literatury 1992. 48 s. 

Z021. 
KOSINKOVÁ, Alena: Josef Škvorecký a Náchod.
Hradec Králové, Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Ústav českého jazyka a literatury 1992. 58 s. 

Z022. 
RATAJ, Michael: Škvoreckého román Zbabělci a román E. Valenty Jdi za zeleným světlem.
Ostrava, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, katedra české literatury, literární vědy a dějin umění 1992. 76 s. 

Z023. 
ŠPIRIT, Michael: Život Škvoreckého Zbabělců v jejich konkretizacích.
Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, katedra české literatury a literární vědy 1992. 169 s. 

1993


Z024. 
HOJDOVÁ, Jaroslava: Postavení románu Zbabělci v české literatuře.
Plzeň, Západočeská univerzita, Pedagogická fakulta, katedra českého jazyka a literatury 1993. 

Z025. 
KRÁSOVÁ, Ilona: Tvorba Josefa Škvoreckého ve čtyřicátých a padesátých letech – čtyřicátá a padesátá léta v tvorbě Josefa Škvoreckého.
Brno, Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, katedra bohemistiky 1993. 148 s. 
► Tiskem: viz záznamy M0848 a M0891 

1994


Z026. 
HRABCOVÁ, Helena: Regionální literatura: Josef Škvorecký.
Hradec Králové, Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Ústav českého jazyka a literatury 1994. 72 s. 

Z027. 
KUNEŠOVÁ, Drahomíra: Stylová platnost anglických prvků v prózách Josefa Škvoreckého.
Ústí nad Labem, Univerzita J. E. Purkyně, Pedagogická fakulta, katedra bohemistiky 1994. 106 s. 

Z028. 
PLICKOVÁ, Helena: Funkce vlastních jmen postav ve vybraných dílech Josefa Škvoreckého (Tankový prapor, Mirákl a Prima sezóna).
Ústí nad Labem, Univerzita J. E. Purkyně, Pedagogická fakulta, katedra bohemistiky 1994. 38 s. + 7 s. příloha. 

1995


Z029. 
JANOŠCOVÁ, Kateřina: Autobiografická linie v díle J. Škvoreckého.
Olomouc, Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, katedra bohemistiky 1995. 89 s. 

Z030. 
JUŘIČKOVÁ, Lenka: Danny Smiřický – proměny literárního hrdiny.
Brno, Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, katedra české literatury 1995. 84 s. 

Z031. 
KRATOCHVÍLOVÁ, Jana: Putující postavy v díle Josefa Škvoreckého.
Hradec Králové, Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Ústav českého jazyka a literatury 1995. 53 s. 

Z032. 
LAPČÍKOVÁ, Ivana: Pavel Kohout, Milan Kundera a Josef Škvorecký – různé cesty jedné generace.
Brno, Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, katedra české literatury 1995. 66 s. 

Z033. 
MACHOVÁ, Pavla: Danny Smiřický – Románový vypravěč Josefa Škvoreckého.
Praha, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra české literatury 1995. 

1996


Z034. 
JANČÍKOVÁ – ŘEH ů ŘKOVÁ, Jarmila: Téma maloměsta v díle Josefa Škvoreckého.
Praha, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra české literatury 1996. 80 s. 
Z035. OPAVSKÁ, Zdena: Detektivní trilogie Jana Zábrany a Josefa Škvoreckého. (Pokus o nové pohledy.)
Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, katedra české literatury a literární vědy 1996. 124 s. 

1997


Z036. 
GALUŠKOVÁ, Jana: Umění detektivky v díle K. Čapka a J. Škvoreckého.
Ostrava, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, katedra české literatury, literární vědy a dějin umění 1997. 63 s. 

Z037. 
KOUTECKÁ, Jana: Náchod – to krásné město Kostelec: Osobnost Josefa Škvoreckého ve výuce literatury na střední škole.
Praha, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, katedra české literatury 1997. 

1998


Z038. 
DULOVÁ, Lucie: Povídkové cykly Josefa Škvoreckého.
Ostrava, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, katedra české literatury, literární vědy a dějin umění 1998. 60 s. 

Z039. 
GALUŠKOVÁ, Jana: Detektivní žánr u Josefa Škvoreckého.
Opava, Slezská univerzita, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav bohemistiky a knihovnictví 1998. 50 s. 

Z040. 
KOSOVÁ, Eva: Autobiografie v české próze 90. let.
Brno, Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, katedra české literatury 1998. 69 s. 

Z041. 
ŽIŽKOVÁ, Gabriela: Jazyk humoru současného českého románu.
Liberec, Technická univerzita, Pedagogická fakulta, katedra českého jazyka a literatury 1998. 94 s. 

1999


Z042. 
HUBKOVÁ, Petra: Proměny postavy Dannyho Smiřického ve vybraných prózách Josefa Škvoreckého.
Ústí nad Labem, Univerzita J. E. Purkyně, Pedagogická fakulta, katedra bohemistiky 1999. 94 s. 

Z043. 
JIŘIŠTOVÁ, Lenka: Danny, Irena, Marie a ty další.
Hradec Králové, Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Ústav českého jazyka a literatury 1999. 91 s. 

Z044. 
KOZÁR, Aleš: Vyprávění v raných dílech J. Škvoreckého.
Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, katedra české literatury a literární vědy 1999. 103 s. 

Z045. 
KUBICOVÁ, Romana: Hudební motivy v díle Josefa Škvoreckého
Olomouc, Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, katedra bohemistiky 1999. 

Z046. 
SKLENÁŘOVÁ, Jiřina: Neznámé prózy Josefa Škvoreckého ze 40. a 50. let 20. století.
Liberec, Technická univerzita, Pedagogická fakulta, katedra českého jazyka a literatury 1999. 67 s. 

2000


Z047. 
BOROVCOVÁ, Edita: Charakterické rysy Dannyho Smiřického v prozaické pentalogii Josefa Škvoreckého.
Hradec Králové, Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Ústav českého jazyka a literatury 2000. 62 s. 

Z048. 
MACURA, Štěpán: Proměny postavy Danny Smiřickéhov hexalogii Josefa Škvoreckého.
Hradec Králové, Vysoká škola pedagogická, Pedagogická fakulta, Ústav českého jazyka a literatury 2000. Diplomová (bakalářská) práce. Srov. záznam Z056.

Z049. 
ŠMEJKALOVÁ, Eva: Dospívání válečné generace: Jan Otčenášek, Josef Škvorecký.
Praha, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, katedra české literatury 2000. 

2001


Z050. 
JANDOUREK, Jan: Každodennost totality – Obraz totalitní společnosti v díle Josefa Škvoreckého.
Praha, Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd 2001. 106 s. Disertační práce.
► Tiskem: viz záznamy M1248 a M1299 

Z051. 
LEKEŠOVÁ, Tamara: Prostředky jazykové stylizace v díle J. Škvoreckého se zaměřením na pásmo postav.
Olomouc, Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, katedra bohemistiky 2001. 73 s. 

Z052. 
ONUFER, Petr: Poe v Příběhu inženýra lidských duší (k intertextuálním vztahům románu Josefa Škvoreckého).
Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, katedra české literatury a literární vědy 2001. 72 s. 

Z053. 
OVESNÁ, Květa: Detektivní povídky Josefa Škvoreckého.
Ostrava, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, katedra české literatury, literární vědy a dějin umění 2001. 70 s. 

Z054. 
RYGELOVÁ, Pavla: Tvorba J. Škvoreckého v letech 1992-2001.
Ostrava, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, katedra české literatury, literární vědy a dějin umění 2001. 98 s. 

2002


Z055. 
CVEJNOVÁ, Petra: Dvě období produkce nakladatelství 68 Publishers.
Plzeň, Západočeská univerzita, Pedagogická fakulta, [Katedra českého jazyka a literatury] 2002. 82 s. 

Z056. 
MACURA, Štěpán: Reflexe autentických politických událostí v hexalogii Josefa Škvoreckého.
Hradec Králové, Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Ústav českého jazyka a literatury 2002. 89 s. Diplomová (magisterská) práce. Srov. záznam Z048.

2003


Z057. 
ŠTOUDKOVÁ, Petra: „Jiné“ prózy Josefa Škvoreckého.
Hradec Králové, Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Ústav českého jazyka a literatury 2003. 65 s